6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere işbu bilgilendirme yapılmaktadır.

Başvurunuz esnasında yukarıda vermiş olduğunuz şahsınıza ait kişisel verilerin (isim, soy isim, varsa OYAK üye numarası, telefon, e-posta) Ordu Yardımlaşma Kurumu (“OYAK”) tarafından işlenmesi gerekmektedir.

OYAK’a iletmiş olduğunuz tüm bilgiler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlarla işlenmekte, kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, gerektiğinde başvurunuz kapsamında ilgisine göre OYAK Grup Şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak; Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini yok edilmesini veya şahsınız veya kimliğiniz ile eşleştirilemeyecek şekilde anonim hale getirilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu husustaki talepleriniz Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde yerine getirilecektir.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
OYAK